Conditions & Rules

Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala WellStore (turpmāk – E-veikals) lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk E-veikalā piedāvātās preces vai citādi izmanto E-veikala pakalpojumus.
1.2. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs izdara preces vai preču pasūtījumu E-veikalā.
1.3. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
1.4. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

2. Personas datu apstrāde
2.1. Lai varētu izmantot E-veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāaizpilda pasūtījuma forma. Pasūtījuma formā ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, tālruņa numurs, citi preču piegādei svarīgi dati.
2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai pasūtījuma sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.
2.3. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) fizisko personu datu aizsardzības likumos noteiktās prasības, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
2.4. Veicot pirkumu Pircējs piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti mārketingam, un viņš piekrīt saņemt reklāmas un informatīvos ziņojums no E-veikala.

 

3. Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi
3.1. Preču cenas E-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā E-veikalā pasūtījuma apmaksas brīdī.
3.2. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas vai pēcapmaksas veidā. Atbildība par datu drošību ir attiecīgajai finanšu iestādei, jo naudas operācijas notiek tās sistēmā.
3.3. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja kontā. Preču piegādes cenā ir iekļauts PVN. Tikai saņemot maksu par precēm un piegādes maksu, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš.

 

4. Preču komplektēšana un piegāde
4.1. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. E-veikals pieņem pasūtījumu tikai tad, ja ievadītā piegādes adrese ietilpst noteiktajā teritorijā. Preces piegādā Pārdevēja sadarbības partneri vai pilnvarots pārstāvis.
4.2. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, atskaitot piegādes maksu.
4.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
4.4. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.
4.5. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta veikalam, Pircējam jāatmaksā Pārdevējam radītie zaudējumi, kas radušies iepakojot un izsūtot preci uz Pircēja norādīto adresi. Tāpat Pircējam jāsedz atgrieztās preces ceļa izdevumi atpakaļ uz veikalu. Maksājums jāveic 3 darba dienu laikā no rēķina piestādīšanas pircēja e-pastā, kuru tas norādīja preces pasūtījuma brīdī. Maksājuma kavēšanas gadījumā, izdevumu iekasēšana tiek nodota trešajai pusei – parādu piedziņas kompānijai.

 

5. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš
5.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka E-veikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam.
5.3. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
5.4. Katrai precei vai produktu grupai ir noteikts savs garantijas periods, kurā Pārdevējs par saviem līdzekļiem veic preces remontu vai preces maiņu.
5.5. Lai preci nodotu remontam vai maiņai, tā rūpīgi jāiepako, ievērojot Pardevēja norādījumus un jānodod Pārdevēja pārstāvim – kurjeram.
5.6. Gadījumā, ja Pircēja vainas dēļ,
a) norādīta nepareiza kontaktinformācija (tālruņa nr., piegādes adrese) vai cita informācija saistībā ar produkta maiņu;
b) ierodoties kurjeram, nododamā prece nav pienācīgi sagatavota nosūtīšanai;
c) netiek atbildēts kurjera tālruņa zvanam;
otreizēja kurjera izsaukšana defektīvā produkta atgriešanai, notiek par Pircēja līdzekļiem.

6. Atteikuma tiesības. Naudas atgriešana
6.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma E-veikalā) 45 kalendāro dienu laikā (kā noteikts pie katras atsevišķās preces) pēc attiecīgo preču pasūtījuma izdarīšanas datuma. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
6.1.1. tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
6.1.2. tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
6.1.3. citos likumā paredzētajos gadījumos.
6.2. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, pēc preces pieņemšanas. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
6.3. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.
6.4. Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram). Tādā gadījumā Pircējs nav atbrīvots no izdevumu segšanas, kas radušies preci iepakojot, piegādājot norādītajā adresē un atgriežot atpakaļ uz veikalu.

 

7. Informācijas apmaiņa
7.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja pasūtījuma formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
7.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot E-veikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

 

8. Beigu noteikumi
8.1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī ES tiesību akti.
8.2. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši ES tiesību aktiem.
8.3. Strīdus Puses risina sarunās. Attiecībā uz konfliktu, jūs varat pieteikties ārpustiesas izšķiršanai, apmeklējot šo saiti: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LV

9. Pārdevēja rekvizīti
WooWorld OÜ
Reģ. Nr. 16557288
Türi tn 10c, Tallinn, 11313
Harju maakond

Scroll to Top